Informasjon til leverandører

Byggearbeidet må planlegges og gjennomføres slik at offentlige myndigheter, Constructa Entreprenør og brukeren sine krav og behov ivaretas, både under bygging, ved bruk, drift og vedlikehold, ved eventuell senere ombygginger og ved riving.

Constructa Entreprenør legger vekt på at kvalitetsstyringen gjennomføres koordinert for alle kravstillere og krav, med minst mulig men tilstrekkelig dokumentasjon, og minst mulig gjentakelse av samme informasjon i flere dokumenter. Constructa Entreprenør er sertifisert for ISO 9001. Underentreprenøren sitt system for kvalitetsstyring skal tilpasses arbeidet og øvrige betingelser i kontrakten, samt de offentlige lover og bestemmelser som arbeidet vil være berørt av.

 

Bærekraft og miljø

Constructa Entreprenør ønsker å bidra til bærekraftig bygging og å redusere påvirkning på miljøet. Constructa Entreprenør er sertifisert for ISO 14001 – Miljøledelse, og har herunder miljøkrav som må ivaretas i våre prosjekter. Dette medfører også en del krav og mål som underentreprenør må ivareta.

Constructa Entreprenør legger også stor vekt på at byggearbeidet planlegges og gjennomføres slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas både under bygging, ved bruk, drift og vedlikehold, ved senere ombygginger og ved riving.

Constructa Entreprenør fungerer som hovedbedrift for de fleste prosjekter og sørger for samordning av verne- og miljø­arbeidet til de enkelte virksomhetene på byggeplassen i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt iht. Arbeidsmiljøloven. Dette gjelder for egne ansatte og eventuelt innleide arbeidstakere. Constructa Entreprenør har stort fokus på å redusere skader og fravær i virksomheten, og opererer med en H-verdi som belyser skader siste 12 mnd.

Krav til synlighetstøy

Personlig verneutstyr (arbeidsklær, synlighetstøy inkl. hjelm, hørselvern, vernebriller, vernesko) er påbudt. Constructa Entreprenør stiller følgende krav til kombinasjoner av synlighetstøy:

a) klasse 1 bukse og klasse 2 overdel, eller

b) klasse 2 bukse og klasse 1 overdel, eller

c) klasse 3 overdel.

 Byggherren kan stille strengere krav, og da vil dette tilpasses det enkelte prosjekt.

Dokumentasjon

Underentreprenører skal til enhver tid være godkjent for ansvarsrett for de funksjoner, fagområder og tiltaksklasser, jfr. Direktoratet for byggkvalitet sin godkjenningskatalog, som gjelder for den aktuelle kontrakten med Constructa Entreprenør.

Underentreprenører skal kunne dokumentere oppfyllelsen av eventuelle krav til lærlinger og faglærte håndverkere ved å registrere kategori på personell i Constructa Entreprenør sitt system for oppfølging av seriøsitetskrav.

Underentreprenør skal på forespørsel kunne dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos eventuelle underentreprenører.

Cobuilder Collaborate benyttes ifb. stoffkartotek og vurdering av substitusjonsplikt.  Kostnader for bruk ligger inkludert i kontraktssum.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Dette innebærer at virksomheter har plikt til å undersøke og vurdere risiko tilknyttet brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede. Et viktig tiltak for å følge dette opp er å gjennomføre risikoanalyser samt etter behov gjennomføre risikoreduserende tiltak knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.   

Som leverandør til Constructa Entreprenør må du; uavhengig av om du omfattes direkte av Åpenhetsloven eller ikke, etterleve krav i Åpenhetsloven om å undersøke og vurdere risiko i din leverandørkjede.

Elektronisk faktura skal være av formatet Elektronisk handelsformat (EHF). EHF formatet er et offentlig standardformat (XML) som dekker regnskapslovens krav. 

Fakturaformat og faktureringsadresse

Leverandøren skal primært sende faktura elektronisk, sekundært på epost til faktura@constructa.no. For at faktura skal gå automatisk til rette mottakeren hos oss er “deres referanse” = prosjektnummer (5 siffer). Underentreprenører skal i tillegg nytte fakturamal fra CE. Organisasjonsnummer 990 702 411 skal brukes om elektronisk adresse for alle fakturaer som gjelder Constructa Entreprenør.