Illustrasjon av eksteriør på Nye Åsane videregående skole
Illustrasjon: HLM arkitektur as / Fabian Schnuer Gohde

Hjørnesteinen – Åsane videregående skole

Nye Åsane videregående skole med voksenopplæringssenter, kulturhus, bibliotek, tannhelsekontor og PPT.

Den 5.12.16 ble Constructa Entreprenør AS tildelt kontrakten av Hordaland fylkeskommune for utvikling av et forprosjekt i en samspillsmodell for Nye Åsane videregående skole.

Constructa Entreprenør AS har sammen med HLM Arkitektur as, B+B Arkitekter as, Smedvik landskapsarkitekter og Multiconsult i samspill med Hordaland Fylkeskommune prosjektert grunnlag for pågående bygging av Nye Åsane videregående skole..

Skolen skal ligge sentralt i Åsane på tomten der dagens U Pihl videregående skole holder til. Skolen blir på cirka 17.900 kvadratmeter. I tillegg til skole og voksenopplæringssenter skal bygget romme kulturhus, bibliotek, tannhelsekontor og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

 

Illustrasjon av interiør på Nye Åsane videregående skole

Illustrasjon: HLM arkitektur as / Fabian Schnuer Gohde

Constructas vinnerforslag har benevnelsen Hjørnesteinen og dette speiler det sentrale hjørnet i bygget ut mot torget der kombinasjonsbiblioteket skal lokaliseres. Hjørnet vendt ut mot Åsane fremtidige torg, er preget av glass og lys og er i sin form inviterende inn til bibliotek og kulturhusdel. Tomten ligger sentralt med vei langs tomten mot Horizont og veiforbindelse inn til Myrdal hvor nye idrettsanlegg skal lokaliseres.
Prosjektet Hjørnesteinen med sin transparente og innbydende hovedinngang vil invitere publikum inn i kulturhuset og skape nysgjerrighet om innholdet i huset.

Kulturhuset skal inneholde følgende funksjoner:

 • Kultursal med minimum 450 sitteplasser i et rulleamfi og takhøyden minimum 12 m.
 • Blackbox med 130 sitteplasser
 • Kulturverksteder for dans, musikk og visuelle kunstfag med lager og garderober i tilknytning til alle verksteder
 • Bibliotek
 • Klubblokale bla. for utviklingshemmede og ungdomsklubber
 • Administrasjons- og personalareal
 • Møterom (sambruk)
 • Kafe i kombinasjon med kantinen

I rom- og funksjonsprogrammet fremgår følgende: «Kulturhuset skal betjene innbyggerne, amatørkulturen, kulturskolen og frivillige organisasjoner primært fra Åsane bydel. Kultursalen og de øvrige rommene skal fungere som øvingsarena og som fremføringsarena for de ulike kulturelle uttrykkene brukerne representerer.»

Kulturhusbrukerne har også behov for flere møterom, klasserom, grupperom, kantine, utøver og publikumsgarderober, vrimleområder, utstillingsrom og utstillingsområder, samt bakscene og støttefunksjoner som sminkerom og lager mm. Noe av dette vil være naturlige sambruksfunksjoner med den videregående skolen.

Det er beregnet et totalt netto areal på 2048 m2 til kulturhusfunksjoner for lokalt kulturliv, lokalt kulturkontor og kulturskolen eksklusiv bibliotek. Biblioteket inkludert skolebibliotek har et netto areal på 930 m2 i bygget.

Tomtearealet er godt utnyttet og disponibelt uteareal inkluderer nødvendige funksjoner for skolens undervisning samt ivaretar muligheter for både kulturhusets brukere og for skolens elever til avslapping, sosiale møter og fysisk aktivitet. Adkomsttorget som er gitt et stort og fleksibelt areal, bidrar til å etablere torget som en viktig plass i Åsane sitt bybilde og er en forlengelse av det fremtidige «bytorget».

Befolkningen i Åsane skal i nytt kulturhus få et rikt og mangfoldig kulturtilbud og gode lokaliteter for egen utøvelse og opplevelser. Herunder vil Bergen kulturskoles virksomhet være en viktig del av det kommunale tjenestetilbudet. Bergen kulturskole vil være en naturlig bruker av det nye kulturhuset og den nye videregående skolen. Kulturskolens ansatte skal gis tilgang til personalrom og kontorplassfunksjoner som imøtekommer krav til arbeidsmiljø for arbeidstakere i Bergen kommune og være likebehandlet med øvrige offentlig ansatte i bygget. Kulturskolens virksomhet og elever skal gis rikelig utviklingsmuligheter i både kulturhuset og i skolens lokaler.

Samspillsfasen, der 23 brukergrupper deltar i detaljeringen av tegnede funksjoner og romløsninger, startet 4. januar 2017. Det er opprettet flere formelle brukergrupper knyttet både til kulturhusdelen, biblioteket, utomhusområdet og for skolen. Bergen kommunes representanter er godt representert i alle relevante brukergrupper. Hordaland fylkeskommune har planlagt slik fremdrift:

 • Samspillsfase fra januar til september 2017.
 • Behandling av forprosjekt 4. kvartal 2017
 • Totalentreprisekontrakt 4. kvartal 2017
 • Byggestart 2. kvartal 2018
 • Ferdigstillelse 2. kvartal 2020
 • Innflyttingsperiode 3. kvartal 2020

Den planlagte fremdriften det vises til her er innhentet fra HFK.

Totalt budsjett for byggingen av Åsane videregående skole og kulturhus er 980 millioner kroner.

 

Les mer om prosjektet på www.bt.no. Informasjon om prosjektets status og fremdrift finnes på www.bergen.kommune.no.