Kvalitet

Vår målsetning er å levere våre byggeprosjekter til avtalt tid, uten feil og mangler og til avtalt kost. Dette gjør vi ved hjelp av vår lange erfaring, kunnskap og kompetanse. Gjeldende lover og forskrifter overholdes og vi har fokus på kontinuerlig forbedring. Vi sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold i vår organisasjon og på våre byggeplasser.

Vi er ISO 9001 sertifisert og vi arbeider kontinuerlig med forbedring. Vårt styringssystem er prosessorientert og tar for seg alle deler av vår virksomhet. Vi arbeider kontinuerlig med oppdateringer og styringssystemet skal belyse vår beste praksis.

 

 

"Vi skal levere kvalitet i alle ledd"

Miljø

Vi arbeider for økt kompetanse og miljøbevissthet  i virksomheten og ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Vi arbeider etter gjeldende regelverk, og vårt engasjement skal bidra til å nå virksomhetens miljømål. Vi er ISO 14001 sertifisert og har kontinuerlig fokus på miljø i alle våre prosesser.

Våre målsetninger er å redusere vårt forbruk av energi og drivstoff, ha fokus på sirkulær økonomi ved gjenvinning av avfall og øke organisasjonens bevissthet rundt produktvalg og miljøpåvirkning.

Vi har kompetanse innenfor miljøsertifisering av bygninger, og leverer prosjekter som bygges iht. BREEAM-NOR.

 

 

"Vi arbeider i nåtiden og for fremtiden"

HMS

Vår målsetning er å være en helsefremmende arbeidsplass som gjenspeiler trivsel og arbeidsglede. Ingen skal bli skadet på våre byggeplasser. Vi arbeider systematisk med HMS, hvor kunnskap, erfaringsoverføring og forbedring står i fokus.

Alle våre prosjekter har høyt fokus på HMS, fra planlegging av et nytt prosjekt til overlevering. Vi bryr oss om våre ansatte og gjennom klare og tydelige mål arbeider vi hver dag for å bli bedre. Læring på tvers av prosjekter og måleparameter som H verdi og RUH frekvens bistår oss i dette arbeidet. Vi krever at alle våre ansatte og samarbeidspartnere prioriterer og fokuserer på HMS i det daglige arbeidet.

Constructa Entreprenør benytter ekstern bedriftshelsetjeneste som bistår i vårt helsearbeid. Bedriftshelsetjenesten bistår oss med helseundersøkelser, kartlegging av arbeidsmiljøet ved hjelp av arbeidsmiljøundersøkelser og i sykefraværssaker ved behov. Vi arbeider kontinuerlig med oppfølging av sykefravær og har et mål om ingen arbeidsmiljørelatert sykefravær.

 

"Vi arbeider forebyggende og langsiktig hvor HMS er en integrert del av arbeidshverdagen"