Tid

Lederprinsipp: ansvarlig og inkluderende.

Å lede tid - handler om å ta ansvar; å være strukturert, planfokusert, kunnskapsrik og løsningsorientert. Å lede tid - handler om å være inkludere kompetanse og mennesker; motivere, være ærlig og sikre at alle er med på fremdriften.

Kost

Ledeprinsipp: Premissgivende og forutseende

Å lede kost – handler om å sette de riktige premissene og sikre gode og tydelige avtaler og innkjøp. Å lede kost – handler om å forutsi, ligge i forkant, vurdere og varsle endringer

Kvalitet

Lederprinsipp: Avklarende og kontrollerende

Å lede kvalitet – handler om å avklare og være tydelig på krav, toleranser og forventninger til utførelse. Å lede kvalitet – handler om å utføre kontroll og sikre at leveranse er korrekt og at avvik varsles og behandles.

Våre verdier og lederprinsipper

Våre verdier representeres av tre grønne streker i vår logo. Constructa Entreprenør har tre grunnverdier; Tid, Kost og Kvalitet. For hver verdi er det tilknyttet to lederprinsipper. Hvert prinsipp er definert, deretter knyttet opp mot den verdien vi mener trenger prinsippene mest for å støtte opp om etterlevelse.

Prinsippene utelukker ikke hverandre; alle er gjeldende til enhver verdi, og også enhver prosess i vårt styringssystem. Alle som har et lederansvar i Constructa Entreprenør, uavhengig av nivå, skal følge våre lederprinsipper.

Arbeidsmiljøprisnipper

Vi aksepterer ingen former for trakassering, diskriminering eller annen adferd som av kollegaer eller forretningsforbindelser vil kunne oppfattes som truende eller nedverdigende. Vi har null toleranse for mobbing. Constructa Entreprenør er en rusfri arbeidsplass. Vi har null toleranse for bruk av rusmidler i arbeidstiden.

Forretningsprinsipper

Korrupsjon, bestikkelser eller prissamarbeid tillates ikke. Vi etterstreber konkurranse i alle deler av vår virksomhet som gjelder anbud, tilbud, innkjøp og bestilling.

Kommunikasjonsprisnipper

Constructa Entreprenør sitt omdømme påvirkes av vår evne til å kommunisere på en konsekvent og profesjonell måte med eksterne aktører, inkludert media.

Constructa Entreprenør skal alltid søke å fremstå mest mulig åpen, faktaorientert og imøtekommende i sin omgang med eksterne aktører, interessenter, medier og ansatte. Når det gjelder intern kommunikasjon skal vi også søke å fremstå mest mulig åpen

Etiske retningslinjer

Vi har som målsetning å praktisere høy etisk standard. Constructa Entreprenør ønsker å drive vår virksomhet hederlig og pålitelig. Vi ønsker å påvirke, og stiller tilsvarende krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. Med hederlig og pålitelig mener vi innenfor gjeldende lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner. Vi skal utvise åpenhet og ærlighet i all vår virksomhet, og føre en åpen dialog med de som berøres av vår virksomhet. Med åpenhet og ærlighet mener vi at vi skal være tydelig i våre vurderinger og ikke operere med skjulte agendaer. Vi skal drive rasjonelt, effektivt og lønnsomt. Effektiv ressursbruk og lønnsomhet er en forutsetning for at bedriften skal kunne oppfylle sine mål og forpliktelser overfor kunder, leverandører og ansatte.

Våre etiske retningslinjer beskriver kravene som er satt til vår forretningsvirksomhet. Sammen med våre verdier danner de grunnlagene og rammene for den prestasjonskulturen vi ønsker å utvikle.