ETIKK

Constructa ønsker å drive vår virksomhet hederlig og pålitelig.
Vi ønsker å påvirke, og stiller tilsvarende krav til våre samarbeidspartnere og leverandører.
Med hederlig og pålitelig mener vi innenfor gjeldende lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner.
Vi skal utvise åpenhet og ærlighet i all vår virksomhet, og føre en åpen dialog med dem som berøres av vår virksomhet. Med åpenhet og ærlighet mener vi at vi skal være tydelige i våre vurderinger og ikke operere med skjulte agendaer.
Vi har utarbeidet en Etikkhåndbok som alle ansatte blir møtt med når de ansettes hos oss. Den tar for seg fire prinsipper.

ARBEIDSMILJØPRINSIPPER


Vi aksepterer ingen former for trakassering, diskriminering eller annen adferd som av kollegaer eller forretningsforbindelser vil kunne oppfattes som truende eller nedverdigende. Vi har null toleranse for mobbing.

FORRETNINGSPRINSIPPER


Korrupsjon, bestikkelser eller prissamarbeid tillates ikke. Vi etterstreber konkurranse i alle deler av vår virksomhet som gjelder anbud, tilbud, innkjøp og bestilling.

YTRE MILJØPRINSIPPER


Vi har ansvar for å ivareta ressurser, spesielt ikke-fornybare ressurser. Forurensning skal unngås.

KOMMUNIKASJONSPRINSIPPER


Constructa’s omdømme påvirkes av vår evne til å kommunisere på en konsekvent og profesjonell måte med eksterne aktører, inkludert media.

Constructa skal alltid søke å fremstå mest mulig åpen, faktaorientert og imøtekommende i sin omgang med kunder, samarbeidspartnere, andre aktører og medier.