Offentliggjøring av informasjon

Constructa Entreprenør vil publisere redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven, på Constructa Entreprenørs internettsider. Informasjonsforespørsler knyttet til Constructa Entreprenørs arbeid med aktsomhetsvurderinger rettes til post@constructa.no. Merk gjerne e-posten med Åpenhetsloven, i emnefeltet.

Innledning

I Constructa Entreprenør bidrar vi til å løse viktige oppgaver i privat og offentlig sektor. Vi er samfunnsbyggere, og det er vi stolte av.

Som et ansvarlig selskap respekterer Constructa Entreprenør menneskerettighetene i hele vår virksomhet og leverandørkjede. Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenelig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs «Global Compacts» ti prinsipper. Respekt for menneskerettighetene, basert på FNs grunnprinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter, ligger til grunn for alt vi gjør.

 

Forankring av ansvarlighet

Constructa Entreprenørs arbeid med menneskerettigheter er forankret i styret og konsernledelsen ved deres eierskap til styringsdokumentene som stiller krav om respekt for- og krav om en pådriverrolle for etterlevelse av menneskerettigheter. Dette inkluderer blant annet Constructa Entreprenørs etiske retningslinjer og standard informasjon til våre leverandører. Vi arbeider kontinuerlig med å forankre dette i vår virksomhet.
 

 

Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger

Constructa Entreprenør etablerer som en del av Veidekke-konsernet rutiner og retningslinjer for å sikre en bevisstgjøring rundt etterlevelse av menneskerettinghetene.

 

Bygg- og anlegg er en bransje der risiko for arbeidslivskriminalitet er høy og våre underentreprenører blir derfor prioritert med tanke på tiltak og oppfølging. Arbeidslivskriminalitet innebærer brudd på menneskerettigheter slik som utnyttelse av arbeidstakere og brudd på lover som blant annet regulerer lønns- og arbeidsforhold, skatter og avgifter. Svart arbeid, barnearbeid, tvangsarbeid, hindring av fri bevegelse av arbeidskraft og sosial dumping er også eksempler på brudd på menneskerettigheter.

Constructa Entreprenør har identifisert følgende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos oss og hos våre underentreprenører og leverandører som områder hvor vi kan ha særlig påvirkning:

  • bidra til rettferdige og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold som rett til hvile, fritid og ferie
  • forebygge diskriminering i arbeidsforhold og ved ansettelse
  • bidra til organisasjonsfrihet, fagforeningsfrihet og streikerett.
  • HMS på arbeidsplassen
  • forebygge barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri

Fremover skal risikokartleggingen oppdateres, og flere tiltak vil vurderes innen flere anskaffelseskategorier.

 

Tiltak for å redusere risikoen og oppfølging av våre underentreprenører og leverandører

Constructa Entreprenørs forretningsforhold hviler på tillit og åpenhet. Våre leverandører og samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi skal kunne drive virksomheten vår, men de kan også medføre risiko med hensyn til brudd på menneskerettigheter. Vi håndterer denne risikoen gjennom å ha god kjennskap til disse partnerne og markedene vi alle opererer i. Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere deler vår holdning til etikk og etterlevelse, og at de følger gjeldende lovgivning, respekterer menneskerettigheter og etterlever våre etiske krav.
 
Dette gjør vi på følgende måte:
  • Alle underentreprenører og leverandører skal akseptere våre etiske retningslinjer. Constructa Entreprnør stiller også krav til sine leverandører ved kontraktsfestede seriøsitetsbestemmelser.
  • Constructa Entreprenørs nye underentreprenører og leverandører prekvalifiseres før de kontraheres. Ulike kriterier vurderes i prosessen, bla innenfor HMS, kvalitet, skatt og avgift mm.
  • Materialleverandører som utgjør særlig risiko screenes opp mot sosiale kriterier og det vil også kunne gjennomføres onsite-besøk ved vurdering av enkelte nye leverandører.
  • Vi gjennomfører kontroller av våre underentreprenører.
  • Når vi avdekker feil, mangler eller brudd på lover, regler og vår etiske standard, må underentreprenørene og leverandørene rette opp forholdene innen en viss tid. De som ikke er i stand til eller er villig til å rette opp forholdene kan ikke fortsette som Constructa Entreprenørs underentreprenører eller leverandører.

Kravene til oppfølging av våre underentreprenører og leverandører er dokumentert på ulike nivåer i ulike prosesser i Constructa Entreprenørs styringssystem, med styrevedtatte etiske retningslinjer og policyer på toppen.

 

Ansvar og rapportering

Constructa Entreprenørs ledelse er ansvarlig for etterlevelse og oppfølging av arbeidet med menneskerettigheter.

 

Constructa Entreprenør vil risikovurdere og rapportere årlig på største risikoer og tiltak til styret i VEIDEKKE ASA, bla risiko for brudd på menneskerettigheter.